Xử lý nước thải bia rượu

Xử lý nước thải bia rượu

Xử lý nước thải bia rượu

Xử lý nước thải bia rượu

Xử lý nước thải bia rượu
Xử lý nước thải bia rượu

Xử lý nước thải bia rượu

  XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIA RƯỢU

  Xử lý nước thải bia rượu

   

  Wastewater Characteristics

  No.

  Items

  Unit

  Value

  QCVN 24 -2009 
  Level A

  1

  pH

   

  4 – 10

  6 – 8.5

  2

  BOD5

  Mg/l

  3.500 – 15.000

  30

  3

  TSS

  Mg/l

  350 – 1.200

  50

  4

  Nito tổng

  Mg/l

  250 – 500

  15

  5

  Phot pho tổng

  Mg/l

  40 – 100

  4

  Source: GreenWorld Corp.

  Xử lý nước thải bia rượu

   


  Mục khác

  Dự toán chi phí xây dựng

  Đánh giá khách hàng