Xử lý nước thải chăn nuôi tải tạo biogas thành điện

Xử lý nước thải chăn nuôi tải tạo biogas thành điện

Xử lý nước thải chăn nuôi tải tạo biogas thành điện

Xử lý nước thải chăn nuôi tải tạo biogas thành điện

Xử lý nước thải chăn nuôi tải tạo biogas thành điện
Xử lý nước thải chăn nuôi tải tạo biogas thành điện

Xử lý nước thải chăn nuôi tải tạo biogas thành điện

  XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TÁI TẠO BIOGAS THÀNH ĐIỆN

  Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas thành điện

   

  Wastewater Characteristics

  No.

  Items

  Unit

  Value

  QCVN 24 -2009 
  Level A

  1

  pH

   

  4 – 9

  6 – 9

  2

  BOD5

  Mg/l

  3.500 – 5.000

  30

  3

  TSS

  Mg/l

  350 – 1.200

  50

  4

  Nito tổng

  Mg/l

  250 – 500

  15

  5

  Phot pho tổng

  Mg/l

  70 – 240

  4

  6

  Coliform

  MPN/100ml

  15.000 – 25.000

  3.000

  Source: GreenWorld Corp

  Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas thành điện


  Mục khác

  Dự toán chi phí xây dựng

  Đánh giá khách hàng